Javni oglas

INTERNI OGLAS

O nama

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, te je kao takvo, osnovano Zakonom o pravobranilaštvu (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 33/08, 07/12 i 44/16).

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo ima za cilj da se obezbjedi efikasnu pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, a istu vrši kroz zastupanje, stručnu pomoć i davanje mišljenja Kantonu i njegovim organima, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama i stručnim službama i drugim institucijama čiji je osnivač Kanton.

Sjedište Pravobranilaštva Kantona Sarajevo je u Sarajevu, na adresi Branilaca Sarajeva 21/1.

Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo rukovodi pravobranioc.