Nadležnosti

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst).