Unutrašnja organizacija

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, Pravobranilaštvo poslove iz svog djelokruga obavlja u dvije organizacione jedinice i to:

  1. Poslovi osnovne djelatnosti (zaštita imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo i njegovih organa, kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija i stručnih službi i drugih institucija čiji je osnivač Kanton) vrše se u okviru Odjeljenja nosilaca pravobranilačke funkcije i vrše ih pravobranioc i zamjenici pravobranioca.
    • Funkciju Pravobranilaštva vrši kantonalni pravobranilac. Pravobranilac predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši prava i dužnosti utvrđene kantonalnim zakonom, drugim kantonalnim propisima i općim aktima
    • Zamjenik pravobranioca vrši poslove iz djelokruga Pravobranilaštva koje mu odredi pravobranilac. U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik ima ovlaštenja pravobranioca. Kad je pravobranilac spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik koga on odredi.
  2. Poslovi administrativno-tehničke i materijalno finansijske podrške obavljaju se u okviru organizacione jedinice Odjeljenja za upravu, normativno-administrativne, opće i tehničke poslove, a izvršavaju se u cilju što potpunijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti organizacione jednice nosilaca pravobranilačke funkcije.